شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

تعمیرات اساسی توربین V94/2


500x500
تاریخ: 99/02/30

تعمیرات اساسی توربین V94/2 واحد یک نیروگاه مدیریت تولید برق زاگرس کوثر بدستان پرتوان متخصصین شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران . مدیر پروژه مهندس بابایی