شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En

خدمات فني و مهندسي


500x500
تاریخ: 97/04/03

اولین همایش ملی ساخت داخل در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال 1397 برگزار گردید ايران از جمله شركت...