شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

ماموریت، چشم انداز و اهداف متعالی شرکت :

  • - پیشرو در عرصه ملی و منطقه ای در بخش خدمات مهندسی و تعمیراتی ،از طریق بکارگیری تکنولوژی های نوین و گسترش فعالیتهای تخصصی در حوزه انرژی .
  • - حفظ جایگاه ، رشد و گسترش تکنولوژی ،توسعه پایدار ، بهبود شرایط کار ، عزت و بهروزی شرکت.
  • - ارتقاء کیفیت خدمات استاندارد فنی و مهندسی،تعمیرات ،نگهداری ، ساخت و نصب تجهیزات در حوزه انرژی.
  • -ارتقاء دانش فنی و توان علمی پرسنل.
  • -ارتقاء سطح رضایت مندی ذینفعان.